Redegjørelse for hvordan Blå Kors Loland behandlingssenter behandler personopplysninger om pasienter i forbindelse med helsehjelp.

Hjemmelsgrunnlag:
Blå Kors Loland behandlingssenter registrerer, behandler og lagrer personopplysninger om pasienter i henhold til arkivloven, pasientjournalloven, helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Opplysninger som behandles:
Informasjon om pasienter lagres i elektronisk pasientjournal. Pasienter henvist før 01.01.19 kan også ha papirjournal. Dette er forskriftsmessig oppbevart. Journalen inneholder informasjon om navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon, samt opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning.
Hvilke personopplysninger som behandles, vurderes ut ifra hvilke personopplysninger som er nødvendige for å foreta en undersøkelse og behandling. Informasjon om deg som er samlet inn til et bestemt formål, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke. Gjenbruk av opplysningene kan brukes til kvalitetssikringsformål og til andre formål som ikke er uforenelig med det opprinnelige formålet.

Alle ansatte som behandler deg, også studenter er underlagt taushetsplikt.
Opplysninger blir innhentet i form av samtaler, undersøkelser, behandling, observasjoner o.l.
Opplysninger kan også bli samlet inn fra andre behandlere, for eksempel fastlege eller sykehus, eller fra pårørende. For at klinikken skal kunne hente inn informasjon fra andre kreves samtykke.
Personopplysningene behandles fortrinnsvis på bakgrunn av et informert samtykke.
Opplysninger som er registrert om pasienter ved klinikken, utleveres som hovedregel kun etter samtykke.
Det er strenge regler for hvordan en journal skal behandles, oppbevares og hvem som kan ha tilgang til den. Journalopplysningen er lagret elektronisk på en sikker terminalserver eller på PC som ikke er koblet mot nett. Studenter har begrenset tilgang til journaler og tilgang er begrenset til den perioden de har praksis på Blå Kors Loland behandlingssenter.
Journaler skal oppbevares i 10 år etter pasientens død, og deretter sendes Norsk helsearkiv.

Delegering av oppgaver
Daglig behandlingsansvar: avdelingsoverlege